Restauratie Lierse beiaard

Op vrijdag 11 november 2011 j.l. is het gerestaureerde carillon van de Domtoren in De Lier (behorend tot de Gemeente Westland) opnieuw in gebruik genomen.
De beiaard van De Lier werd in 1977 door de Fa. Petit en Fritsen gegoten en geïnstalleerd als drie-octaafsbeiaard met in totaal 37 klokken. Dit jaar (2011) werd de beiaard onder advies van Foeke de Wolf uit Eemnes (†dec.2010) en Henk Verhoef uit Amsterdam geheel gerestaureerd door Koninklijke Eijsbouts te Asten. Aan het carillon werd in de bas een Es-klok toegevoegd, de inrichting van het instrument werd totaal vernieuwd.
Het instrument verkeerde reeds jaren lang in een gebrekkige toestand. Buiten de schade vanwege weersinvloeden e.d. was het carillon moeilijk bespeelbaar vanwege een weinig gelukkig gekozen inrichting van de beiaard met het gevolg dat door de speler extreem veel massa verzet moest worden om de klepels in beweging te brengen. Tesamen met veel roestvoering op en rond de assen was dat er de oorzaak van dat de beiaard als een zeer lastig bespeelbaar instrument gold.
Foeke de Wolf ontwierp een totaal nieuwe inrichting waardoor alle klokken op de juiste plaats kwamen te hangen. Door het vernieuwen van de klepels kregen de mooie klokken extra brille. Het restauratiebudget voorzag eveneens in het toevoegen van een Es-klok in de bas waardoor het bespelen van de beiaard in harmonisch opzicht meer mogelijkheden kreeg. Het stokkenklavier van het instrument werd een hele slag gedraaid waardoor meer ruimte in de speelcabine beschikbaar kwam.
Het is bijzonder triest dat de uiteindelijke restauratie door de adviseur zelf niet meer is meegemaakt. Nog vóór deze plaatsvond (februari 2011) overleed Ir. De Wolf op 6 december 2010. Hij was 73 jaar oud.
Uit respect voor zijn belangrijk aandeel in de restauratie is op de flank van de nieuwe Es-klok een opschrift aangebracht met de tekst: 2011 I.M. Ir. Foeke S. de Wolf 1937-2010 Ambassadeur van de Nederlandse Beiaard.
De ingebruikname vond plaats met een korte bespeling door de beiaardiers Gijsbert Kok en Henk Verhoef. De laatste in zijn rol als degene die de adviestaak van Foeke de Wolf had overgenomen. Hij gaf na de bespeling ook een toelichting op de restauratie. Met een door Henk Lemckert uitgesproken woord van gedachtenis ten aanzien van Foeke de Wolf en aansluitend een toast op het vernieuwde instrument werd de officiële ingebruikname beklonken.

Navrante omstandigheid is dat vrijwel gelijktijdig met het gereedkomen van de restauratie door de Gemeente Westland het voornemen is uitgesproken om de subsidieregeling die voorzag in een zeer bescheiden honorering van de beide beiaardiers, in te trekken.  Overleg hierover heeft niets opgeleverd waardoor de kromme situatie is ontstaan dat voor de gerestaureerde beiaard thans geen bespeler meer is. In Wateringen heeft zich iets soortgelijks afgespeeld. De gemeente Westland heeft gemeend dit probleem te moeten oplossen door de enige beiaardier die zij nog in dienst heeft (die van Naaldwijk) zijn (onveranderd gebleven aantal) uren voortaan te laten verdelen over de beiaarden van Naaldwijk, Wateringen en De Lier. Tsja...