Ernestus Albrecht Le(h)mker

Al geruime tijd proberen we de aansluiting te maken van onze oudst bekende voorvader Ernestus Albrecht Lenker (Lanker, Lehmker, Lemcker) naar de door ons getraceerde Lem(c)kers in het Ortsfamilienbuch van Ebstorf. De betrouwbaarheid van Ernestus' voorvaderschap is tijdens jaren '90 reeds overtuigend aangetoond door genealoog J.F. (Hans) Wendte in de genealogie Lemckert waarvan wij beschikken over de versie van 28.10.1997.

Enkele opmerkingen ter verduidelijking van dit verslag dat tot doel heeft de tot dusver verzamelde kennis vast te leggen. Het kan haast niet anders dat de familienaam Lemcker (Lehmcke, Lehmke, Lemckerβ en alle mogelijke varianten, zie OFB Ebstorf) te maken heeft met het gehucht Lehmke, dat op 20 km afstand ten Zuid-Oosten van Ebstorf ligt.
Voor de hand ligt dat een aantal uit Lehmke afkomstige bewoners tijdens de 17de- en 18de-eeuw (en mogelijk al eerder in Ebstorf werden aangeduid als 'Lehmker'. Die plaatsnaam duidt op de aanwezigheid van Lehm (=leem), een grondsoort die o.a. werd gebruikt bij de bouw van huizen. Achternamen hadden nog geen wettelijke status. Namen uit die periode en plaats verwijzen vaak naar woningen, (woon)plaatsen, beroepen, voornamen enzovoorts. De naam 'Meijer' bijvoorbeeld (=pachter) komt in Ebstorf, destijds een agrarisch gebied, zeer vaak voor. Redenerend vanuit onze hedendaagse praktijk werden de namen destijds zeer slordig vastgelegd, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de dragers van de namen zelf mogelijk analfabeet waren en dus de notatie van hun naam moest worden overgelaten aan de dienstdoende pastores die weer moesten afgaan op hetgeen verbaal tot hen gekomen was. Iemand die dan ook nog zijn voortanden mist komt niet altijd even duidelijk over. Het is dus geen wonder dat de spelling van namen in de loop van de eeuwen nog wel eens afwijkt van eerdere versies. Daar komt in Ebstorf nog bij dat in de periode tussen 1730 en 1744 een pastor de boeken heeft bijgehouden van wie de samenstellers van het Ortsfamilienbuch de indruk hebben dat hij niet helemaal normaal is geweest.

De naam Lehmker (met de variaties daarop) komt tot op de huidige dag vrijwel alleen voor in het gebied rond Uelzen. Daarmee lijkt bewezen dat de naam te maken heeft met het gehucht Lehmke. Sterker nog, het is vast komen te staan (na het raadplegen van talloze Ortsfamilienbücher uit de omgeving en uit die tijd) dat de naam vrijwel alleen voorkwam in Ebstorf. Het OFB van Bevensen vermeldt één Lehmker, waarschijnlijk een vanuit Ebstorf vertrokken kleermaker. We vermoeden daarom dat de drie mannen die rond 1600 in Ebstorf de naam Lehmker droegen(Jasper, Balthasar en Jürgen) broers van elkaar waren. Alleen de eerste twee van hen zouden voor nageslacht zorgen. Alle in het OFB genoteerde Lehmkers in een tijdstabel gezet, leveren bij analyse een overzicht op dat zich rond 1700 focust op twee geslachten Lehmker met soms over en weer gelijkluidende namen, dat zullen dus elkaars neven en nichten zijn geweest. Het probleem is er dat onze E.A. in het Ortsfamilienbuch niet genoemd wordt. Dat duidt op een slordigheid of op een ons tot dusver onbekende complicatie. Uitgaande van de veronderstellig dat Ernst Albrecht ongeveer in 1700 of later geboren moet zijn, duidt deze tabel op de mogelijkheid dat Ernst Albrecht een kind zou zijn uit het gezin van Harder R(L)udolph Lehmker (1678-1714) enAnna Sophia Janeken (1678-1752). Die stelligheid wordt voonamelijk ingegeven door de namen die E.A. aan zijn kinderen geeft. De twee oudste krijgen namen die (ongeveer) gelijk zijn aan op dat moment nog levende (door mij veronderstelde) broers. De oudste van die twee (Heinrich Christian zou zelfs 76 jaar worden. Dat vermoeden wordt bevestigd door het feit dat bij de doop van zijn oudste zoon wél getuigen optraden maar dat die -tegen de gewoonte in- niet vernoemd werden! Bij de tweede zoon worden geen getuigen aangetroffen.

Als we uitkijken naar beschikbare vrouwen die de moeder van E.A. zouden kunnen zijn valt de echtgenote van Daniel (1628-1717)) die in 1644 geboren was af want het ligt niet zo voor de hand dat zij moeder is geweest van een kind dat rond 1700 geboren is; bovendien zou Daniel dan al 72 geweest zijn. Er zijn echter nog meer kandidaten: Elders in de familie wasd er nog Christian (1669) die in 1700 met een ons onbekende vrouw trouwde en bij haar (in ieder geval) twee kinderen kreeg. Niet onmogelijk is dat E.A. daar ook nog bijhoorde. Ook lopen er binnen de brede familie nog vier vrouwen rond (geboren tussen 1667 en 1676) die vanuit ongehuwde staat een zoon zouden hebben kunnen gebaard die dan de naam van zijn moeder had gekregen. Ook bestaat de theoretische mogelijkheid dat E.A. een voorkind van zijn moeder was uit een eerder niet officiële relatie die later geëcht is. Er zijn dus minstens zes paden te bedenken.

Of Ernst Albrecht nu een kind is van Harder Lehmker of niet, de genealogie van de Le(h)mcker(t)s valt met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door te trekken tot aan ± 1600, het jaar dat Balthasar ongeveer geboren moet zijn.